Organisers: National Advisors

Ms. Abha Bhaiya email: bhaiyaabha@yahoo.com
Dr. Sundari Ravindran email: ravindrans@usa.net
Ms. Jaya Velankar email:jaya_velankar@vsnl.net
Ms. Laxmi Murthy email: l_murthy@yahoo.com
Dr. Gita Sen email: gita@iimb.ernet.in
Dr. Imrana Qadeer email: qadeeroy@vsnl.com
Dr. A. R. Nanda email: popfound@sify.com, rema@popfound.org

 

Organising Committee International Advisory Committee